Zásady naší péče

Tyto zásady, či principy činnosti ve vztahu ke klientům vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci Domova při práci s klienty a při poskytování služeb.

Úcta k životu

Každý jedinec je nedotknutelný od svého početí až po přirozenou smrt.

Respekt ke každému člověku

Snažíme se respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, tempo, zvyky, vlastní názory a životní hodnoty, ať je jakkoliv nemocen, znevýhodněn nebo dezorientován.

Naplnění hodnot evangelia

Řídíme se křesťanskými principy. Chceme být nablízku těm, kteří trpí, cítí se opuštění, nešťastní, pomáháme našim klientům vyrovnat se s vlastním stářím a nemocí, vnímáme jejich bolest a doprovázíme je i v posledních hodinách jejich pozemského života. Nabízíme naději a usmíření se s Bohem i lidmi.

Samostatnost

Snažíme se udržet co nejdéle, co možná nejvyšší dosaženou úroveň kvality života klientů. Podporujeme klientovu samostatnost v každodenních činnostech a zvyklostech.

Rovnocennost

Každý klient Domova je našim partnerem. Klientům umožňujeme svobodně se rozhodovat, vyjadřovat svůj názor (např. na pravidelných "Setkáních obyvatel", "Schránky důvěry", „Kniha přání a stížností“).

Odbornost

Personál je vzdělaný a kvalifikovaný, pravidelně si doplňuje poznatky v odborných kursech a seminářích za účelem zkvalitňování poskytované péče. Pracuje profesionálně a zodpovědně.

Diskrétnost

Snažíme se umožnit každému klientovi zachování soukromí, sebeúcty a intimity. Dodržujeme mlčenlivost.

Komplexnost a kvalita

Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který je tvořen vrchní sestrou, pracovníky přímé obslužné péče, všeobecnými sestrami, lékařkou, sociální pracovnicí,  aktivizátorkou a dle potřeby dalšími pracovníky. Všem klientům poskytujeme kvalitní péči ve všech jejích aspektech.

Seberealizace klientů

Snažíme se přispět k smysluplnému využití volného času, podporovat zájmy, seberealizaci a aktivity klientů, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici.

Udržování sociálních kontaktů

Podporujeme kontakt klientů s rodinou, přáteli, dobrovolníky a okolním světem.