GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v Domově sv. Alžběty

Osobní údaje zpracováváme v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Domov sv. Alžběty je správcem osobních údajů, které shromažďuje a dále zpracovává na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména za účelem:

 • poskytování sociálních služeb;
 • poskytování ošetřovatelské péče;
 • zajišťování smluvních vztahů.

  V Domově sv. Alžběty dochází ke zpracovávání osobních údajů zájemců o službu, čekatelů, klientů, zákonných zástupců, kontaktních osob, zaměstnanců (případně rodinných příslušníků), dárců, studentů, dobrovolníků a třetích stran. Údaje používáme za účelem evidence žádostí a za účelem plnění smluv.

Jedná se například o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • datum narození
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • další rozhodné údaje nezbytné pro námi poskytovanou službu.

Osobní údaje shromažďujeme v listinné a elektronické podobě. Při jejich zpracovávání  používáme technické a organizační prostředky se záměrem maximálního zabezpečení všech zpracovávaných osobních údajů, abychom zabránili neoprávněnému přístupu a případnému zneužití těchto údajů.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem. Zpracování osobních údajů, které nevychází ze smluvních a zákonných povinností a nejsou oprávněným zájmem správce, je možné pouze na základě výslovného souhlasu. Souhlas – nesouhlas s poskytováním osobních údajů se potvrzuje (je udělován) podpisem.

Zpracovávané osobní údaje předáváme dalším subjektům jen v zákonem stanovených případech, a to zejména poskytovatelům zdravotní péče, zdravotním pojišťovnám, úřadům práce apod., nebo v odůvodněném zájmu subjektu údajů, eventuálně na žádost subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Domov sv. Alžběty
Žernůvka 12
Nelepeč-Žernůvka
666 01 Tišnov 

 • IČO: 73 63 39 68
 • Tel: + 420 549 411 526
 • e-mail: domov@dosa.cz