Poskytované služby

Cílová skupina

Náš Domov poskytuje pobytové služby osobám dle § 49 z. č. 108/2006 Sb., které se v důsledku svého věku ocitly v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je uzpůsobeno pro péči o seniory imobilní, upoutané na invalidní vozík, užívající kompenzační pomůcky, chronicky nemocné a jiné. Z těchto pak zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné prostředí uprostřed přírody a možnost duchovního zázemí.
skupinové čtení na pokračování
Tyto služby nejsou určeny osobám, které:

 • ohrožují sebe samotné nebo své okolí;
 • trpí akutním infekčním onemocněním;
 • svým chováním narušují kolektivní soužití;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci v nemocnici;
 • jejichž psychický stav (např. demence, Alzhaimerova choroba, schizofrenie …) vyžaduje pobyt v zařízení se zvláštním režimem;
 • osobám se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách;
 • osobám nerespektujícím Domácí řád Domova a ustanovení ve „Smlouvě o poskytnutí sociální služby v Domově sv. Alžběty“;
 • osobám, jejichž osobní cíle nejsou možné v rámci Domova realizovat.

2

V souladu s § 91 z. č.108/2006 Sb. je Domov oprávněn odmítnout uzavření „Smlouvy o poskytnutí sociální služby v Domově sv. Alžběty“, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, kterou osoba žádá;
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, kterou osoba žádá;
 • zdravotní stav osoby,která žádá o poskytnutí pobytové služby, vylučuje poskytnutí takové služby;
 • s osobou byla rozvázána Smlouva kvůli porušování povinností, které z ní vyplývají v době kratší než 6 měsíců.